รับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท  ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร MPA 
http://gspa.nida.ac.th/th/ybcr

รายละเอียดหลักสูตร MPPM 
http://gspa.nida.ac.th/th/dusx

รายละเอียดหลักสูตร MPA (หลักสูตร International)
http://gspa.nida.ac.th/en/1uvy

หลักสูตร ปริญญาโท  MPA | MPPM ภาคปกติ

รับสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาบัดนี้ – 5 เมษายน 2562
รับสมัครกรณีสอบข้อเขียนบัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562