ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31
ผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564