ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ไฟล์ PDFอ่านประกาศ
PDF Embedder requires a url attribute