ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 64 ปี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการปาฐกาพิเศษ

ลงทะเบียน:  https://qrgo.page.link/zEV4k

———————————————————————————————————————

ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์: นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร
อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์