ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

phd17-interview

 

ดาวโหลดประกาศ