ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 1/2566

โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตัว เวลา 13.00-13.20 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามประกาศนี้

Reg1-66