ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จนท.บริหารงาน

 

Download ประกาศ