ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     2. โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2
และต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น
     3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
     3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป สามารถ
สมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร
      3.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง
550 คะแนน สามารถสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร
       3.3 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ก่อนสำเร็จการศึกษา
     4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
     5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และยอมรับข้อกาหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ
หมายเหตุ: *กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาจะมีคุณสมบัติผู้สมัครที่แตกต่างกัน
**กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL สามารถสมัครสอบได้ที่คณะภาษาและการสื่อสาร
ซึ่งจัดให้มีการสอบทุกวันพุธแรกของเดือน ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์: 02-727-3147
www.nida.ac.th/th/school-main

 

กำหนดการรับสมัคร
     1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 12 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2565
     2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 พฤศจิกายน 2565
     3. วันสอบสัมภาษณ์ 10 พฤศจิกายน 2565
     4. ประกาศผลการคัดเลือก 17 พฤศจิกายน 2565
     5. ลงทะเบียนและชำระเงิน 21 – 28 พฤศจิกายน 2565
     6. ปฐมนิเทศระดับคณะ 22 ธันวาคม 2565
     7. เปิดภาคการศึกษา 6 มกราคม 2566

Download

18072022_2080_รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษ

Download

18072022_2081_รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษ