ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

2937-ประกาศ 1225 กบ ผลการคัดเลือก MPPM 12 ชลบุรี.ครั้ง

 

ดาวโหลดประกาศ