ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ MPPM-28-2

ดาวโหลดประกาศ