ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ_รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้-นวช.การเงิ

 

 

สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532