ขอแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชุดใหม่

🔷 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
🔷 รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
🔷 รองศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์
🔷 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล
🔷 ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2564