ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 12
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ MPPM ชลบุรี 1

ดาวโหลด PDF