การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนศ.ที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 เป็นต้นไป)

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการภาครัฐปละภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนศ.ที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 เป็นต้นไป)

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการภาครัฐปละภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (สำหรับนศ.ที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 เป็นต้นไป)

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ (สำหรับนศ.ที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 เป็นต้นไป)