ปฏิทินการศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ

Link กองบริการ เพื่อดูปฏิทินกลางของสถาบัน 

 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถรับข้อมูลตารางเรียนได้ โดยเพิ่มปฎิทินจากe-mailนี้

mpamppm.gspa@gmail.com