กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายนิคม สุวรรณปักษ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: nikhom(at)ics.nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3904

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
E-mail: benjawan.w(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3874

นายอดุลย์ คำแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: adun(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3788

นางสาวลักขณา นิลกลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: lakana.n(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3914

นางสาวสุธินันท์ จันทถิระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: suthinun.cha(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3856

นางสาวชญานิษ งามเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: (at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3876

นางบุญรักษณ์ ห้องหาญ
พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 0-2727-3915

นางสาววราลักษณ์ จีนเพ็ชร
พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 02-727-3876, 3914

นางสาวจีรนันท์ พันธ์งาม
พนักงานสถานที่

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

งานพัสดุ อาคารและสถานที่และยานพาหนะ

นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

E-mail: sampan.y(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 02-727-3908

นางสาวทัศนีย์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
e-mail: tasanee.t(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3704

นายระลึก เชื้อบุญมี
พนักงานขับรถ

นายชัยธวัช วงษ์เอี่ยม
พนักงานขับรถ

งานการเงิน

นางอรณี พรหมเรืองโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: oranee211114(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3905

 

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: nongs_nida(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3886

 

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: waeodao.w(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3898

 

นางสาวภาวิณี ภางาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: phawinee.pan(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3878

 

กลุ่มงานการศึกษา

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ)

นางสาวสายพิน ทองคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา
E-mail: saipin(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3919

 

นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: sirin.p(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3909

 

นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: priyaporn.jam(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3871

นางสาวณฐพัชร จันทร์วศิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: nattapat.cha(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3864

 

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

นางสาวอารีย์ คงสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
E-mail: aree_lion(at)yahoo.com
โทรศัพท์: 0-2727-3861

 

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPA
ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ

E-mail:watcha_nok(at)yahoo.co.th
โทรศัพท์: 0-2727-3780

นางกัลญา ชมวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPA
ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี/นครราชสีมา

E-mail: laya_chomvong(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3872

 

นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPA
ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก/สุราษฎร์ธานี

E-mail: ajchara_t(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3892

 

นางสาวอรพิมล โททรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์: aonpimol.tho@nida.ac.th
โทรศัพท์: 038-240-244

นางสาวอัจฉรา เจริญสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา
จ.พิษณุโลก
E-mail: deedeer_k(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 055-337-518

 

นางศุภาวดี เมธีวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา
จ.อุดรธานี
E-mail: nidaudorn(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 042-243-380

นางดารารัตน์ มะหะหมัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา
จ.นครราชสีมา
E-mail: dara_kang(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-4475-6790
โทรสาร: 0-4475-6790

 

นางนภาวรรณ จันทร์คุณาภาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา
จ.นครราชสีมา
อีเมล:napawan.j@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0933234413
โทรสาร: 0-4475-6790

จินตนา นิลสดใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา
จ.สุราษฏร์ธานี
E-mail: ging.nidasurat@gmail.com​
โทรศัพท์: 081-849-3527

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM
ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ

E-mail: nunoi2001(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3911

 

นางศรัญญา วงษ์มาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาโท MPPM
ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ , ชลบุรี

E-mail: sarunnub(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3897

 

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MDG

-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MDG
E-mail: -
โทรศัพท์: 0-2727-3897, 0-2727-3911

 

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาเอก Phd
หลักสูตรนานาชาติ

E-mail: orapin.kum(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3877

 

นางสาวปภัสรา สักการะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาเอก Phd
หลักสูตรนานาชาติ

E-mail: papassara.sak(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3902

 

นางสาวสิริณ บุนนาค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาเอก Phd
หลักสูตรนานาชาติ

E-mail: sirin_b_123(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3852 

 

นางศุภวรรณ บุญยงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
E-mail:getter_m(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3873/p>

นางสาวธนภรณ์ กลิ่นฟุ้ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
E-mail: thanaporn.kli(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3889

 

งานประเมินผลการเรียนการสอน

นางปราณี นิยมสุข
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
E-mail: pran221(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3882

 

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา
E-mail: ratchanee(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3875

 

นางดารารัตน์ มะหะหมัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ช่วยกลุ่มงานแผนและพัฒนา)
E-mail: dara_kang(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-4475-6790
โทรสาร: 0-4475-6790

 

นางสาวปรียาภรณ์ โกฎิตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: preeyaporn.kot(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3883

 

นายชลิต ถาวรนุกิจกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: chalit.dha(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3885

 

ส.อ. ธีรพล พงษ์บัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: theerapol.pon(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3920

 

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ

นายนนทวัตร ผาติเสนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
E-mail: nontawat.pha(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3868

 

นางสาวสุชญา มุกดาภัทรมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฝึกอบรม)
E-mail: suehay.m(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3879
 

นางพรรณทณี สกลพฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานบัญชีโครงการเอกสารและตำรา
E-mail: bvabok_r(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3880

 

นายสมยศ โมราผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานการเงินโครงการเอกสารและตำรา
E-mail: myot_629(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3910

 

นายขัตติพงศ์ สทานสัตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
ฝ่ายจัดส่งโครงการเอกสารและตำรา
โทรศัพท์: 0-2727-3719
 

นางสาวจุฑามาศ อินิจา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ
E-mail: chutamat.ini(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3900

 

นายพรหมลิขิต เถิดตถา
พนักงานจัดส่งเอกสารและตำรา
โทรศัพท์: 0-2727-3854

 

นางสาวชนิกานต์  อร่ามเธียรธำรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฝึกอบรม)
E-mail: chanikarn.ara(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3701
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ