ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์