💐💐พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี

มีจำนวน 3 ราย ได้แก่

🔹นายนิคม สุวรรณปักษ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 
🔹ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
คณะสถิติประยุกต์
 
🔹นางรุ่งฤทัย ดวงมณี
กองบริหารงานกลาง
 
🎉🎉จัดขึ้นภายในงานครบรอบ 57 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)🎉🎉
✨ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา