เรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติงานจริง ที่ รศ.นิด้า รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และทีมผู้ช่วยวิจัยส่วนกลาง

ภาพบรรยากาศ ณ งานเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย”
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

โดยในงานมี

  • การจัดการเสวนาทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย
  • การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจากกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ด้านการพัฒนาเมือง ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข