ขอแสดงความยินดีแด่
คุณฮุน ซาเรือน
ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM กทม)
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย