รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ให้มุมมองความเห็นกับการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายแจกเงินให้ประชาชนรายละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

เรียนรู้และวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบ Real Time กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ และเศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต