ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

🟢โดย สาขารัฐประศาสนศาสตร์
🟢 ภายใต้ธีม “การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านรัฐประศาสนศาสตร์” (Strategic Foresight for sustainable Development in Public Administration)
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน
.
1. อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ: คุณภาพและการใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน: ผู้บริหารระดับกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากคุณภาพข้อมูลหรือไม่?
.
2. อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ: การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินต้นทุนและผลประโยขน์เพื่อคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
.
3. อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ: ด้านกลับของอุตสาหกรรมการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์: บทวิพากษ์ต่อการประเมินเพื่อจัดอันดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
.
👉 ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
————————————————–
⏰ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
📺 รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
—————————
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: nidaconference@nida.ac.th