ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Governance and Development, NIDA ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ชื่อบทความ : The Effect of Public Service Motivation on Job Performance of Public Servants in Vietnam:
The Role of Mediation of Job Satisfaction and Person-organization Fit
วารสาร : International Journal of Public Administration (SCOPUS Q2)
อ่านบทความได้ที่: http://gspa.nida.ac.th/th/hz02

 

 

 

Ms. Seh Yooung Kim
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.พลภัทร บุราคม
ชื่อบทความ : Determining critical factors of gender inequality: Evidence from 34 OECD and non-OECD countries
วารสาร : World Development Perspectives (SCOPUS Q2)
อ่านบทความได้ที่: http://gspa.nida.ac.th/th/26ag