บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand.
เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, and Communication of Workplace Policy

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
http://gspa.nida.ac.th/sl/K

| Abstract
Although the growth of social media has changed the way employees communicate at work, our understanding of the related workplace dynamics, particularly in public organizations, is still embryonic. This study fills these research gaps by testing hypotheses, drawn from social cognitive theory and social capital theory, using two sets of data on social media usage patterns and workplace practices among public employees. Our survey data (n=1,360) analysis revealed that most respondents (more than 82%) spent at least an hour per day on social media while at work, for both work- and non-work-related purposes. Further, public employees with higher levels of social media competence (technical understanding and impact assessment) were more likely to report effective collaboration and seek assistance when needed. The results of scenario-based randomized survey experiment (n=600) show that the perceived fairness of social media-related termination decisions (or “get dooced”) was influenced by the presence of an explicit workplace social media policy.