กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากรางวัลเลิศรัฐสู่การขยายผลเรื่องสร้างอนาคตเทคโนโลยี 3D เพื่อผู้พิการ ในวันที่  8 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ถอดบทเรียนเพื่อขยายผล ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ โดยอาจารย์ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า รับชม LIVE ผ่านทางเพจ กพร OPDC