อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3885
อีเมล: ruechagorn.t@hotmail.co.th 
การศึกษา
 • (2023) Ph.D. (Public Affairs), University of Central Florida, USA
 • (2015) MPA, University of York, United Kingdom (with Distinction)
 • (2012) B.A. (Political Science), Chulalongkorn University, Thailand (with Second Class Honors)
ความเชี่ยวชาญและสาขาที่สนใจ
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory)
 • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research Methods)
 • การบริหารปกครองแบบเครือข่าย และการบริหารปกครองภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน (Network Governance & Collaborative Governance)
ประสบการณ์การทำงาน
 • (May 2012 – December 2013) Business Development Officer, Prudential Life Assurance (Thailand) plc
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 • [2] Trairatananusorn, R. (2022). Assessing the implementation of public service contracting in the Universal Health Coverage policy in Indonesia, the Philippines, and Thailand: The government tools approach. ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 9(2), 1-21. https://doi.org/10.12982/CMUJASR.2022.009
 • [1] Trairatananusorn, R. (2021). Chapter 12: Network governance in East Asia: Implications for comparative public administration. In T. Bryer & S.H. Jeon. (Eds.). Citizenship and ethics: From the neighborhood to the city, country to the world (pp. 177-189). Lanham, MD: Lexington Books.
เกียรติประวัติและรางวัล
 • (2021) Ann McCormick Simpson Endowed Scholarship, University of Central Florida
 • (2014 –2015; 2017 – 2022) Humanities and Social Sciences Faculty Development Scholarship (Master and Doctoral Degrees), Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand