อาจารย์ ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อาจารย์ ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3912
อีเมล: gornhuva@gmail.com, gorn.huv@nida.ac.th
การศึกษา
 • Ph.D. (Leadership Studies – Nonprofit Leadership & Management), The University of San Diego, USA
 • M.P.A. (Public and Nonprofit Management & Policy), New York University, USA
 • M.Sc. (Strategic Project Management), Umea Universitet – Politecnico di Milano – Heriot-Watt University
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญและสาขาที่สนใจ
 • การจัดการคนเก่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำองค์การและการจัดการ การบริหารรัฐกิจ ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน นวัตกรรมสังคม การพัฒนาอย่างยั่ง
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565 – 2566
 • กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบงานและกฎหมายลำดับรองด้านการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2566
 • ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2564 – 2565
 • อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พ.ศ. 2555 – 2556
 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 – 2554
สมาคมวิชาการและวิชาชีพ
 • Nonprofit Leadership Alliance
 • Public Administration Association of Thailand
 • International Society for Third-Sector Research (ISTR)
วุฒิบัตรฝึกอบรม
 • หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (นยศ.) รุ่นที่ 16 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศูนย์ประสานคณะ
 • กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
 • สัมมนาการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนบุคลากรสายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Certified Nonprofit Professional (CNP)
 • Protecting Human Research Participants (U.S. National Institute of Health)
 • Introduction to UN Documents (United Nations Headquarters)
 • Security Council Documentation (United Nations Headquarters)