ภาพรวมหลักสูตร………. โครงสร้างวิชา………. การชำระเงิน………. ภาพกิจกรรม………. ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลดเอกสาร Brochure

สมัครอบรมได้ที่นี่

 

Mini Master of Management Program

หลักสูตร Mini Master of Management Program  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารต่าง ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ  เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน องค์การจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีระบบการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น องค์การจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเองก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป

จุดเด่นของหลักสูตร MMM

 

ไม่ว่าคุณจะเรียนจบปริญญาตรีจากสาขาอะไร หากแต่คุณต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อนนำไปใช้ในสายงานอาชีพหรือแสวงหาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานหรือคุณเป็นนักบริหารที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของคุณ แม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถเข้ารับการอบรมกับหลักสูตรเราได้ เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ ในเครือข่าย

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าธรรมเนียม

เพียงท่านละ 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม เสื้อหลักสูตร และกระเป๋า

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

1. ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน กรณีสมัครในนามหน่วยงาน/หมู่คณะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร
2. รอรับอีเมล์/เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม
3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว/ได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาเก็บรักษาไว้อย่าให้สูญหาย

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 78  วันที่ 10 กันยายน – 17 ธันวาคม 2566

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

…………………………

โครงสร้างวิชา

หลักสูตร MMM ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร 3 หมวด 7 กลุ่มวิชา 22 รายวิชาย่อย ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลงมือจริง รวมทั้งการศึกษาดูงานภายในประเทศ

 

[ ดาวน์โหลดเอกสาร Brochure เพิ่มเติม]

ข้อคิดดีๆจากวิทยากร

ประสบการณ์ดีๆจากผู้ผ่านการอบรม

ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 เลขที่ 148
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240
สำนักงาน 0-2727-3701, 0-2727-3879 ,0-23751297, 0-2727-3868
Office 082-788-0120
mmm@nida.ac.th, mmm.nida@gmail.com
https://www.facebook.com/gspa.nida.mmm