องค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดที่ 1 การบริหารการพัฒนายุคดิจิทัล 5.0

1. การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21  3 ชั่วโมง
2. การพัฒนาสมรรถนะความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร  3 ชั่วโมง
3. นวัตกรรมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในศตวรรษที่ 21 3 ชั่วโมง
4. การบริหารจัดการและพัฒนางานในยุค Disruption  3 ชั่วโมง
5. การวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียว 3 ชั่วโมง
6. การพัฒนาศักยภาพธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับความเป็นปกติวิถีใหม่ (New Normal) 3 ชั่วโมง
7. แนวทางในการลงทุนและสร้างธุรกิจ Startup 3 ชั่วโมง
8. ธุรกิจ Startup ปรับตัวอย่างไร? หลังโควิด 3 ชั่วโมง
9. Digital Economy ในภาครัฐและเอกชน 3 ชั่วโมง
10. เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยหลัง COVID 19  3 ชั่วโมง
11. กฎหมายดิจิทัลสำหรับการบริหารในยุคพลเมืองดิจิทัล 6 ชั่วโมง
12. เทคโนโลยีดิจิทัล 5.0 และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน 6 ชั่วโมง
13. อบรม online 6 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 การศึกษาดูงาน:  ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ

หมวดที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 7 ชั่วโมง  : สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนายุคดิจิทัล 5.0

รายละเอียดค่าธรรมเนียมในการอบรม

ค่าใช้จ่ายรวมค่าเสื้อแจ๊คเก็ต  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหารกลางวัน และของว่างตลอดระยะเวลาการอบรม

(ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรงที่

      1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (อาคารศรีสุระ ชั้น 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2) โทร. 0-4475-6790

      2. โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือโอนเงินผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การบริหารการพัฒนายุคดิจิทัล 5.0”
เลขที่บัญชี 944-0-32788-1
(ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือ
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรม

 • เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 15 พ.ค.64
 • ระยะเวลาการอบรม 11 สัปดาห์ หรือ 55 ชั่วโมง
 • เปิดอบรม 12 มิ.ย - 21 ส.ค.64
 • เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น.
 • ณ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วิทยากรของหลักสูตร

กำหนดการอบรม

กำหนดการอบรม

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ