หลักสูตรฝึกอบรม

    มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเพราะแขนงต่าง ๆ

เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตองค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป

 

รู้วิชาการ พัฒนาทักษะ เปิดมุมมอง ปรับวิสัยทัศน์ 
ขยายเครือข่าย ผู้บริหารที่ทันต่อสถานการณ์

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
ผู้อำนวยการหลักสูตร Mini Master of Management

         เนื้อหาการอบรมทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  มีหัวข้อวิชาที่เน้นในด้านกลยุทธ์ การจัดการ การบริหารทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล
หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง
หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง
Advanced Master of Initial Public Offering