หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ปริญญาโท mppm

ชื่อหลักสูตร

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | (รอ.ม.)

ปรัชญาการเรียนการสอน

การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้นำในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคด้าน การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อขยายองค์ความรู้ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดหลักสูตร

 • แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
 • แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต   รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ   ให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้  สอบข้อเขียน สอบข้อเขียน
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

cut_course_mppm_2563150663_upload_121164

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่นเขต เขต บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์ 02-727-3897, 02-727-3911 และ 081-513-9507, 086-971-9292, 082-788-0117
อีเมล: info.gspa@nida.ac.th 
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 02-727-3911, 3897 และ 082-778-0117
อีเมล:  aonpimol.tho@nida.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • เรียนในเวลาราชการ 

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 21,300 บาท
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 21,300 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 23,300 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 18,800 บาท

  หมายเหตุ: กรณีต้องลงทะเบียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่มอีกวิชาละ 4,500 บาท จำนวน 2 ภาคการศึกษา

 • เรียนนอกเวลาราชการ  
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  50,100 บาท
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)  16,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  50,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  50,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)  16,100 บาท
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  36,000 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 218,500 บาท

  หมายเหตุ: รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

สมัครเรียนหลักสูตร M.P.P.M.