หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ปริญญาโท mppm

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | (รอ.ม.)
ปรัชญาการเรียนการสอน
ปรัชญาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้นำในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคด้าน การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อขยายองค์ความรู้ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อกำหนดหลักสูตร
ข้อกำหนดของหลักสูตร
  • แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
  • แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต   รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
 

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ   ให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) สอบ สอบ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่จัดการเรียนการสอน
 1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้งศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่นเขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-375-8778 โทรสาร 02-375-9164
อีเมล: info.gspa@nida.ac.th
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-240244-5 โทรสาร 038-240244
อีเมล:  aonpimol.tho@nida.ac.th
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  • เรียนในเวลาราชการ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
  • เรียนนอกเวลาราชการ  หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)
 

หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

กำหนดการหลักสูตร

กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ กรณีปกติ

 กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีปกติ

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตัวเอง 16 ก.ย. 61 – 20 ธ.ค. 62  25 ธ.ค. – 21 ก.พ. 63 2 มี.ค. – 19 มิ.ย. 63  สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  6 ม.ค. 63 2 มี.ค. 63 1 ก.ค. 63
วันสอบ  11 ม.ค. 63  14 มี.ค. 63    11 ก.ค. 63
ประกาศผลสอบข้อเขียน  27 ม.ค. 63  30 มี.ค. 63    27 ก.ค. 63
สมัครสอบสัมภาษณ์  28 ม.ค. – 7 ก.พ. 63  31 มี.ค. – 10 เม.ย. 63    28 ก.ค. – 7 ส.ค. 63 บัดนี้. – 7 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์  17 ก.พ. 63  27 เม.ย. 63    17 ส.ค. 63 17 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก  18 มี.ค. 63  17 มิ.ย. 63    16 ก.ย. 63 21 พ.ย. 65
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  23 – 27  มี.ค. 63  22 – 26 มิ.ย. 63    21 – 25 ก.ย. 63 22 – 25 พ.ย. 65
ชำระเงินค่าลงทะเบียน  23 มี.ค.- 3  เม.ย. 63  23 มิ.ย.- 3ก.ค. 63    21 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 22 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65
ปฐมนิเทศ  15 ส.ค. 63  15 ส.ค. 63 9 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 65
ND.4000 20-31 ก.ค. 63 20-31 ก.ค. 63 14-25 ธ.ค. 63 13-26 ธ.ค. 65
เปิดภาคเรียน  10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 11 ม.ค. 63  9 ม.ค. 65

 
ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
กรณีพิเศษ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 

กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีพิเศษ

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตนเอง 21 ต.ค. 61 – 7 ก.พ. 63  19 ก.พ. – 10 เม.ย. 63 29 เม.ย. – 7 ส.ค. 63  19 ส.ค. – 9 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 17 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63  17 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก 18 มี.ค. 63 17 มิ.ย. 63 16 ก.ย. 63 18 พ.ย. 63
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  23 – 27  มี.ค. 63  22 – 26 มิ.ย. 63    21 – 25 ก.ย. 63 23 – 27 พ.ย. 63
ปฐมนิเทศ  15 ก.ค. 63  15 ก.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63
ND.4000 20 – 31 ก.ค. 63  20 – 31 ก.ค. 63 14 – 25 ธ.ค. 63 14 – 25 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียน  10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 11 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM กรณีพิเศษ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 WebRegularMpaBK2 03

WebRegularMpaBK2 02

WebRegularMpaBK2 04

แนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ