หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และการให้บริการสาธารณะที่มุ่งเน้นวิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 2 (Leadership Readiness Program: LRP) เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการที่เหมาะสม ยกระดับศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถแบบไดนามิกที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการลดความคาดหวังของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาครัฐต้องต้องมีความยืดหยุ่น (flexible) ปรับตัว (adaptable) และคล่องตัว (agile) มากขึ้น

คณะรัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในเชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดอบรมดังกล่าว ดังนี้

  • การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารระดับกลาง (Intermediate Management)
    ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง 502 (ห้องสุมิตร เพชราภิรัชต์)

ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการอบรมจากต้นสังกัดได้

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ด้านล่างนี้ หรือ ลิงค์ https://forms.gle/j4nLPEtJo4AcWTGM6