ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9
(Advanced Master of Management Program)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือก วบส.9 (14112565)

ดาวโหลดประกาศ