อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-727-3880
โทรสาร: 02-375-2809
อีเมล: tippawan@hyperhub.net
การศึกษา
 • Ph.D. (Administrative Studies), York University CANADA
 • M.E.S. (Information Management), York University CANADA
 • Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) NETHERLANDS
 • M.P.A. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • B.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
 • ศาสตราจารย์ ระดับ 10 อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Adjunct Professor, Airlangga University, Surabaya, Indonesia
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการประจำสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขอ
 • กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม
 • อนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)
 • กรรมการพัฒนาบุคลากรในสายงานสนับสนุน สำนักงานศาลปกครอง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • กองบรรณาธิการ วารสารสมาคมนักวิจัย (Journal of the Association of Researchers)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯ
 • ประธาน/กรรมการวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Reviewer วารสาร Foresight สำนักพิมพ์ Emerald, ISSN 1465-9832
 • Reviewer วารสาร Economic Research สำนักพิมพ์ Routledge, ISSN 1331-677X
 • กองบรรณาธิการ วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัย (ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ)

ประสบการณ์การทำงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร International Ph.D. Program in Development and Governance
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการกลางสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำระบบและข้อบังคับว่าด้วยนโยบายและแผนการ
  ประกันคุณภาพและความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ
 • กรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์
 • กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ต่อเวลาราชการ
 • กรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการนโยบายและบริหารการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการที่ประชุมคณบดีและอำนวยการสำนัก (ทคอ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
 • ประธานคณะกรรมการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ
  และภาคเอกชน (ภาคปกติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
  ศาสตร์
 • ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน (SAR) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management)
 • กรรมการบริหารศูนย์ทดสอบทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร International Master Program in Public and Private Management

ประสบการณ์การทำงานภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสวัสดิการข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ในกรรมาธิการปฏิรูป
  การบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  (ปปช.)
 • กรรมการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ใน ก.พ.อ.
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ใน ก.พ.อ.
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกัด กทม.)
 • กรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส กรมศุลกากร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการติดตามและกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการ “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” จำนวน 15 โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 11 ตุลาคม 2553.
 • กรรมการพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ 45/2552 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552.
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดวางระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐของส่วนราชการ (PSO)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใ
 • คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • เลขานุการและอนุกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เรื่องระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลและตัวแบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการบริหารเงินสดของกรมบัญชีกลาง
 • กรรมการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ตัวแทนสำนักงบประมาณเจรจาหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) ในการจัดเตรียม Letter of Intent และเงื่อนไขโครงการเงินกู้
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานศึกษาและปรับปรุงการจัดการ และระบบงบประมาณ โครงการความช่วยเหลือในการจัดการด้านเศรษฐกิจจากธนาคารโลก
 • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามเงื่อนไขกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ด้านการคลังและภาษีอากร
รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

 • ทุนรัตนโกสินทร์ไทย-แคนาดา(Canadian-Thailand Rattanakosin Scholarship) สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ทุนผู้ช่วยนักวิจัย York University
 • ทุนฝึกอบรมรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
 • ทุนฝึกอบรม ILO (International Labor Organization) เรื่อง Human Resource Planning Techniques in Developing Countries
 • ทุนฝึกอบรมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Balanced Scorecard กับ Robert S. Kaplan ที่สิงคโปร์
 • ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก)จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2550
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย 28 เรื่อง ผู้ร่วมโครงการวิจัย 5 เรื่อง)

2558-2562 โครงการที่ปรึกษาและประเมินหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (รุ่นที่ 1-6) ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
2560  มิติผลงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนของระบบงบประมาณ: จากมุมมองสถาบัน
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2558 การวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติ เฉพาะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (หัวหน้าโครงการ)
2558-2560 โครงการประเมินหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (รุ่นที่ 1-4) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
2554 การศึกษาความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
2553 การจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
2553 การประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ. (หัวหน้าโครงการ)
2553 Slum Child Care Foundation Evaluation. Funded by the Child Care Foundation. (Head of the Project)
2553 การสิ้นสุดของนวัตกรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2552 ประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
2552 การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
2552 โครงการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)
2551 ข้อเสนอการดำเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักวิจัยร่วม)
2550 รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
2550 การใช้เครื่องมือการจัดการในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
2549 ปัจจัยกำหนดรูปแบบและประสิทธิผลขององค์การภาครัฐสมัยใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
2548 การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ (ร่วมกับ รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ).
2547 การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.): (ส่วนที่ 1) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ).
2547 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) ในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุน จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
2546 กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
2546 การประเมินมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หัวหน้าโครงการ)
2546 การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
2544 ประเภทของระบบสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
2544 Social Safety Net ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง (ร่วมกับ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ).
2543 องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์
2543 องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา: รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (หัวหน้าโครงการ)
2543 Public Expenditure and Gender Budget Analysis – Preliminary Study for Thailand ได้รับทุนสนับสนุนจาก World Bank (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ).
2542 วิสัยทัศน์และกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (วิจัยร่วมกับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และคณะ).

 

งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
2561 Guest Lecturer for undergraduate students, and graduate students, Airlangga University, Surabaya, Indonesia, September 20-21, 2018.
2561 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านระบบพหุเมธาจารย์ (multi mentoring system)
2561 ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการ “เจียระไน เพชร” เพื่อ พัฒนาทักษะการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับหลังปริญญาเอก
2558-2561 ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการประเมินหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) 2561 รุ่นที่ 1-5 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
2559 โครงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)
2559 เป็นวิทยากรหลักสูตร Leadership Academy Development (LAD) โครงการความร่วมมือระหว่าง Stanford University และ John Hopkins University กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559 ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หัวหน้าโครงการ)
2558 กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการรางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
2558 กรรมการประเมินผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 ช่วยพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่ององค์การ การบริหาร และวัฒนธรรมองค์การให้กับสำนักงานศาลปกครอง (ตั้งแต่ปี 2552)
2550 – ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการสมัยใหม่ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพานาโซนิค
2557 Invited Lecturer, “Participatory Budgeting: The New Path to Budget Reform in Thailand,” Lecture for Sun-Yat Sen University, People’s Republic of China, October 20, 2014.
2557 กรรมการประเมินผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2552 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
2551 การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หัวหน้าโครงการ)
2551 Peer Reviewer for Open Budget Initiative 2008 Thailand for International Budget Project, Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC.
2547 – 2549 ที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกระบวนการธุรกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (หัวหน้าโครงการ)
ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

2018 Krishna, Gopi P.V. and Lorsuwannarat, Tippawan. “Fostering Innovation Performance from a Sustainable Development Perspective: Towards a Research Agenda,” International Journal of Innovation and Sustainable Development, 12(4): 469-497. (SCImago Quartile 3)
2018 Krishna, Gopi P.V. and Lorsuwannarat, Tippawan. “The Determinants towards Fostering Innovation Performance from a Sustainable Development Perspective,” Journal of Public and Private Management. 16(1): 127-152.
2561 จิตรเลขา หวลกสินธ์ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561) “Performance Management Implementation in Thai Government: Cases of Seven Departmentsof the Ministry of Industry,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 16(2): 21-56.
2563 ขวัญใจ โชติสุวรรณ, ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสวัสดิ์ วรรณรัตน์. ประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (รอตีพิมพ์).
2563 บรรณา วณิชยานันท์ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ พัฒนาทุนทางสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (รอตีพิมพ์).
2017 Lorsuwannarat, T. “The Implementation and Institutionalization of Performance and Participation Dimensions of Budgeting: Case of Thai Provincial Administration,” Proceedings of European Group of Public Administration (EGPA Annual Conference PSG XII: Public Sector Financial Management, Politecnico di Milano,
2561 จิตรเลขา หวลกสินธ์ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561) “Performance Management Implementation in Thai Government: Cases of Seven Departmentsof the Ministry of Industry,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 16(2): 21-56.
2563 ขวัญใจ โชติสุวรรณ, ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสวัสดิ์ วรรณรัตน์. ประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (รอตีพิมพ์).
2563 บรรณา วณิชยานันท์ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ พัฒนาทุนทางสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (รอตีพิมพ์).
2560 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ “รัฐบาลแบบเปิด: แนวคิดและความท้าทายของการบริหารงานภาครัฐในยุคดิจิทัล” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 24(1): 41-62.
2016 Lorsuwannarat, Tippawan. “Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand,” International Journal of Public Administration. 40(5): 385-400. (SCImago Quartile 2) DOI: 10.1080/01900692.2015.1126730
2559 เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. การบูรณาการกิจการเพื่อสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 16(2): 36-49.
2558 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สุขยืน เทพทอง และอานุภาพ รักษ์สุวรรณ “การศึกษา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” วารสารธรรมศาสตร์ 34(2): 90-116.
2558 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง “งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการ พัฒนา: กลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจ”วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 23(2): 147-176.
2015 Lorsuwannarat, Tippawan. “Performance and Participation Dimensions of Budgeting: The Integration for Government Administration,” Proceedings of the 6th International Conference on Local Government and Public Management, Organized by Department of Public Administration, Chung Hua University, Chinese Association of National Competitiveness, Cross Boundary Management Education Foundation, Department of Social and Policy Sciences, Yuan Ze University, Taiwan Public Opinion Society, Chung Hua University, October 20, 2015.
2558 ธัญพิชชา สามารถ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 7(2): 391-427.
2014 Lorsuwannarat, Tippawan. “Autonomy and Performance of Agentification: Cases of Nine Independent Agencies in Thailand,” Journal of US-China Public Administration 11(10): 797-815.
2014 Lorsuwannarat, Tippawan. “Autonomy and Performance of Agentification: Cases of Nine Independent Agencies under the Ministry of Industry,” Proceedings of the 6th International Conference on “Public Management in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Organized by the Center for Chinese Public Administration Research of Sun Yat-sen University, the Public Administration and Civil Service Bureau of the Macau SAR, the University of Macau and the Macau Foundation, Macau, China, October 16-17, 2014.
2557 ศรัณย์ เจริญศิริ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองใน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 34(2): 65-80.
2013 Zhang, Shujie and Tippawan Lorsuwannarat. “Custom-Business Partnership as a Paradigm Shift of Governance: Practical Development and Theoretical Analysis,” Review of Customs Law. 3(3): 435-463.
2013 Lorsuwannarat, Tippawan. “Innovation Discontinuation in Public Organizations: From the Institutional and Ecological Perspectives,” Journal of Public Administration.11(1): 59-83.
2556 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนจากต่างประเทศและ ความท้าทายสำหรับประเทศไทย” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 20(1): 9-39.
2555 มนัสชนก ทิพย์รักษา และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “ความสำเร็จในการนำปฏิบัตินวัตกรรมการรับชำระภาษีรถแบบเลื่อนล้อต่อภาษี กรมการขนส่งทางบก,” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 19(2): 45-74.
2011 Lakpetch, Patreya and Tippawan Lorsuwannarat. “Knowledge Transfer Effectiveness of University Industry Alliances” International Journal of Organizational Analysis, 10(2) Summer: 128-186. (SCOPUS)
2554 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สุขยืน เทพทอง, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, ชลิต ศานติวรางคณา และพลอย สืบวิเศษ “การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.18(2): 47-75.
2010 Ben Bempah and Tippawan Lorsuwannarat. “From Populism to Social Welfare in Thailand: How Politicians Gain Popularity from Exploiting Public Money,” Proceedings of the 12th International Convention of the East Asian Economic Association, “Asia and the Global Economic Recovery,” 2-3 October, 2010, Seoul, Republic of Korea.
2552 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง. “การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และประชาสังคม (ส่วนกลาง)” (Public Administration: the Partnerships among Public, Local, and Civil Society (Center)) วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 41(2): 95-113.
2552 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “เส้นทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้: ประสบการณ์ของฟินแลนด์” วารสารนิด้าการพัฒนา 49(1): 127-146.
2552 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “เส้นทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้: ประสบการณ์ของฟินแลนด์” วารสารนิด้าการพัฒนา 49(1): 127-146.
2552 เมทินี พงษ์เวช, จุรี วิจิตรวาทการ และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในภาคราชการ: การวิเคราะห์กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิต ศึกษา) 9(4):
2008 Lorsuwannarat, Tippawan. “Budget Reform Implementation in Thailand,” Journal of Regional Studies and Development, 17(1) June: 43-62.
2008 Lorsuwannarat, Tippawan. “Organizational Innovation Mortality: from the Population Ecology and Institutional Perspectives,” Proceedings of the 22nd Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference on “Managing in the Pacific Century,” Organized by the University of Auckland, December 2-5, 2008.
2551 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.“องค์การสมรรถนะสูงกับความรับผิดชอบต่อสังคม” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 15(2), พฤษภาคม-สิงหาคม, 11-36.
2551 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “การใช้เครื่องมือการจัดการในองค์การภาครัฐ (Management Tool Implementation in Public Organizations)” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 14(1): 35-70.
2006 Lorsuwannarat, Tippawan. “E-Government in Thailand: Development or Illusion,” Asian Review of Public Administration. Vol XVIII, No. 1-2.: 12-24.
2549 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “ปัจจัยกำหนดรูปแบบองค์การภาครัฐสมัยใหม่” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 46(1/2549): 21-55.
2548-2550 2548-50 คอลัมนิสต์เขียนบทความประจำทุกเดือนด้านระบบสารสนเทศ ลงในนิตยสาร Logisticstime
2548 “เคล็ด (ไม่) ลับดี ๆ จาก ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์” NIDA KM, 2(5), เมษายน: 22-27.
2548 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “ทฤษฎีองค์การ: พัฒนาการและแนวโน้มในอนาคต” ในหนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ บรรณาธิการ, กรกฎาคม.
2548 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “การจัดการความรู้ (Knowledge Management),” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 45(2):1-24.
2546 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 2(3): 33-49.
2546 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “องค์การคุณภาพ: แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืน” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 1:73-91.
2002 Lorsuwannarat, Tippawan. “Budget Reform Implementation in Thailand.” Paper submitted to EROPA 48th Executive Council Meeting and Seminar on “Governance Partnership: State, Civil Society and Market Organizations.”
2545 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “การคิดตามกลุ่ม (Groupthink)” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 1:103-116.
2545 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “ทบทวนความหมายองค์การ” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 1:1-22.
2543 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 2: 25-50.
2443 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “การปฏิรูประบบงบประมาณ: บทเรียนจากต่างประเทศ” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 40 (1) มีนาคม 17-30.
2000 Lorsuwannarat, Tippawan. “Contingency of Organizational Culture Perspectives” Thai Journal of Development Administration, 40(3): 1-10.
1997 Lorsuwannarat, Tippawan. “Revisit Schumacher’s View on International Technology Transfer.” Journal of Thai University Research Association, (Jul-Sep), 39-58.

ตำรา (รวม 13 เล่ม และบทในหนังสือ 6 บท)

2561 การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมสำหรับองค์การในอนาคต (Change and Transformation for the Future Organizations). กรุงเทพ: มิตรภาพการพิมพ์และ สติวดิโอ.
2561 ทฤษฎีองค์การ: มุมมองต่างกระบวนทัศน์ (Organization Theory: Multi-Paradigm Perspectives) พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 308085)
2557 “ทฤษฎีองค์การสมัยนีโอคลาสสิค (Neo-Classical Organization Theory)” และ “ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization Theory)” ชุดวิชาองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557 “ระบบสารสนเทศกับกระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผน” ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2556 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์” หน่วยในหนังสือประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2009 Lorsuwannarat, Tippawan and Ponlapat Buracom. “Performance Management Reforms” in Handbook of Public Administration in Southeast Asia: Thailand, Philippines, Malaysia, Hong Kong, Macau. Evan Berman. (Ed.) New York: Taylor and Francis.
2553 “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย” หน่วยในหนังสือประกอบการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพ: ดีเค. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18565)
2553 องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพ: แซทโฟร์พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18567)
2551 เครื่องมือการจัดการ (Management Tools). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: รัตนไตร. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18568)
2551 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18564)
2551 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government). พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพ: รัตนไตร. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18566)
2548 ทฤษฎีองค์การ:พัฒนาการและความท้าทายในอนาคต. 50 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ: สยามทองกิจ.
2546 การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18570)
2546 ไอทีในยุคโลกาภิวัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18569).
2546 กรณีศึกษา: วิเคราะห์องค์การ. กรุงเทพ: สยามธุรกิจฟิล์ม
2544 การจัดการรายจ่ายสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ: สยามธุรกิจฟิล์ม (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว. 18563)
2544 รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18562)
2543 การปฏิรูปการบริหารการจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัตน์: ข้อเสนอแนะจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี. เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ร่วมกับ ศ.ดร. วรเดช จันทรศร)
ประสบการณ์งานวิจัย
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2558). ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2558). การวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียน รู้และพัฒนา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (หัวหน้าโครงการ)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555). โครงการประเมิน หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง ได้รับ ทุนสนับสนุนจากสานักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555). ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2554). การศึกษาความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). การประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). Slum Child Care Foundation Evaluation. (Head of the Project) Funded by the Child Care Foundation
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). การสิ้นสุดของนวัตกรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). ประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงบประมาณ
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). โครงการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุน สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). ข้อเสนอการดาเนนการเชงปฏิบติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก (นักวิจัยร่วม) ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2550). รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2550). การใช้เครื่องมือการจัดการในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2549). ปัจจัยกำหนดรูปแบบและประสิทธิผลขององค์การภาครัฐสมัยใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ. (2548). การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ(ร่วมกับ รศ.ดร.)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2547). การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.): (ส่วนที่ 1) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2547). การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) ในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). การประเมินมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุน สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2544). ประเภทของระบบสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ จุรี วิจิตรวาทการ. (2544). Social Safety Net ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2543). องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2543). องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา: รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ จุรี วิจิตรวาทการ. (2000). Public Expenditure and Gender Budget Analysis – Preliminary Study for Thailand ได้รับทุนสนับสนุนจาก World Bank
 • ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์,สมบัติธารงธัญวงศ์และคณะ.(2542).วิสัยทัศนและกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การประชุมสัมมนา
2018 Keynote Speaker, “Governance and Sustainable Development,” in the International Conference on Governance for Sustainable Development (ICGSD 2018), Organized by the Department of Public Administration of the Faculty of Management Studies and Commerce of the University of Sri Jayewardenepura and the Ministry of Agriculture, Land, Irrigation, Fisheries, Animal Product & Health, and Agrarian Development (Western Province), on October 6, 2018 in Columbo, Sri Lanka
2018 Discussant, sharing session on thesis and independent study projects by graduate students from Airlangga University and the National Institute of Development Administration (NIDA), at Airlangga University, Surabaya, Indonesia, September 21, 2018
2018 Invited Lecturer, on international publication for professors and graduate students at Airlangga University, Surabaya, Indonesia, September 21, 2018
2017 Panel Discussant, “Bureaucratic Reform in Indonesia and Thailand,” Organized by the Ph.D. International Program in Development Administration, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration with a collaboration with the Department of Public Administration, Airlangga University, Surabaya, Indonesia, November 15, 2017
2017 Keynote Speaker, “Open Government: Development and Reflection on Country Development.” International Conference organized by The Indonesian Association of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya, Indonesia, September 9th, 2017
2017 Presenter, “The Implementation and Institutionalization of Performance and Participation Dimensions of Budgeting: Case of Thai Provincial Administration,” Proceedings of European Group of Public Administration (EGPA Annual Conference, PSG XII: Public Sector Financial Management, Politecnico di Milano, Italy, August 2017
2017  Moderator, “How to Be the Best: The Case of the National University of Singapore,” Panelists: Dr. Kenneth Paul TAN, Lee Kuan Yew School of Public Policy, the National University of Singapore and Dr. Ora-orn Poocharoen, Dean, Department of Political Science and Public Administration, Chiengmai University. Organized by the Faculty Senate, the National Institute of Development Administration, at the Chira Boonmak Hall, the National Institute of Development Administration, 23 May 2017
2560 วิทยากรอภิปรายเรื่อง “ผู้นำ: ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ร่วมกับ น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และ ซี 12 ไทยรัฐ ในหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2560
2560 วิทยากรรับฟังความคิดเห็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ โดยนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 มีนาคม 2560
2016 Speaker, “The Role of Public Policy in Private Sector Development: A Case of Klong-Dan” Leadership Academy for Development (LAD), Co-operation project among Stanford University, John Hopkins University, and Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration, February 1-5, 2016
2559 วิทยากรอภิปรายเรื่อง Open Government ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 หอประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรงเทพมหานคร
2015 Jury Award, TTF Award (Toyota Thailand Foundation), Thammasat University
2015 Chair Session, “Public Procurement I,” The Third International Conference on Anti-Corruption Commission (NACC) in collaboration with the World Bank, Sukosol Hotel, Bangkok, June 17, 2015. Evidence- Based Anti-Corruption Policies (CEBAP 3), Organized by Thailand’s National
2014 Invited Lecturer, “Participatory Budgeting: The New Path to Budget Reform in Thailand,” Lecture for Sun-Yat Sen University, People’s Republic of China, October 20, 2014
2014 Presenter, “Budgeting and Performance of Independent Agencies for Thai Industrial Development,” The Sixth International Conference on “Public Management in the 21st Century: Opportunities and Challenges,” Organized by the Center for Chinese Public Administration Research of Sun Yat-Sen University, the Public Administration and Civil Service Bureau of the Macau SAR, the University of Macau, and the Macau Foundation, October 16-17, 2014
2012 Invited Speaker, “Uprooting Corruption through Participatory Budgeting,” at the Executive Seminar on Leadership in Public Sector, hosted by the Faculty of Arts at the Nelson Mandela University (NMMU), South Africa, October 25, 2012
2012 Discussant, “Leakage of Public Expenditure in Compulsory Education in Thailand,” by Jiradate Thasayaphan and “Local Government Spending and Risk of Corruption,” by Direk Patmasiriwat, The 2nd Conference on Evidence-Based Anti-Corruption Policies, Organized by Thailand’s National Anti-Corruption Commission (NACC) in collaboration with the World Bank, Jan 12, 2012, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok
2011 Chair, sub-theme group, the 5th Asian Public Administration Networks Conference (APAN 2011), co-hosted by the Department of Public Administration, Korea University and the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration, at Korea University, Seoul, September 3-4, 2011
2011 Moderator and Discussant, “Public Administration Reform in Asian Countries Session,” ASEAN-ROK FORUM 2011: The 3rd International Seminar on Public Sector Reform in ASEAN Member Countries and the Republic of Korea, National Institute of Development Administration, Bangkok, July 21, 2011
2010 Chair, “Disaster Preparedness Management and Mitigation Session” at the Eastern Regional of Public Administration Seminar (EROPA 2010) at the Soaltee Crown Plaza Hotel, Kathmandu, Nepal, November 23, 2010
2010 Presenter, “Partnerships among Public, Private, and Civil Society Sectors in Public Administration,” Proceedings in IIAS-IASIA Conference 2010, Bali, Indonesia, July 16, 2010

 

เลขานุการ

นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
อีเมล: nachanann(at)yahoo.com
โทรศัพท์: 0-2727-3880

แก้ไขล่าสุดเมื่อ