ประกาศคณะรัฐประศาสศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA hiring accountant 01

ใบสมัคร เอกสาร PDF

 

ใบสมัคร_พนักงานคณะ(ปัจจุบัน)