รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3925
โทรศัพท์มือถือ: 06-2159-1494

โทรสาร: 0-2374-7395
อีเมล: achakorn@nida.ac.th, achakorn1@gmail.com
การศึกษา
 • พ.ศ. 2550 Doctor of Area Studies (Southeast Asian Area Studies) Kyoto University. JAPAN
 • พ.ศ. 2547 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองไทย การเมืองเปรียบเทียบ และรัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2545 Master of Arts (Southeast Asian Area Studies) Kyoto University. JAPAN
 • พ.ศ. 2540 รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2558-2559
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ต.ค.2553-ก.ย.2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
 • เจ้าพนักงานปกครอง (ฝ่ายปกครอง) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
 • ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ปลัดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 •  

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

 • ได้รับเชิญจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), TOKYO ในฐานะ Visiting scholar ประจำ Institute for Comparative Studies in Local Governance (COSLOG) (Feb-March 2009)
 • ได้รับเชิญในฐานะนักวิจัยรับเชิญ (Visiting researcher) จาก The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore (2015)
 • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) (2001-2007)
 • ได้รับพระราชทานรางวัลผลการเรียนดีเด่น (เหรียญทอง) สาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1997)
ผลงานทางวิชาการ

งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 1 เรื่อง

 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงศ์ประชา (2558). ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านการคลังและองค์การ เรื่อง การกระจายอำนาจกับความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่น บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ใน ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องในงาน 60 ปีคณะฯ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2558 ISBN 978-974-231-880-2 พิมพ์ บริษัทสุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพ ฯ
ผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 12 เรื่อง

 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). กลยุทธ์หรือโศกนาฎกรรม ความวุ่นวาย ในการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมาว้อ. NIDA Case Research Journal. 7(1): 1-22. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการด้านสุขภาพ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย,  วารสารการบริหารท้องถิ่น 8(1 ): 1-15. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การออกรูปแบบใหม่ของการบริหารงานท้องถิ่น การศึกษาทางเลือกในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นบนพื้นฐานความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. NIDA Case Research Journal . 7(1): 96-119. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2558). การกระจายอำนาจกับความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่น : บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย , วารสารสถาบันพระปกเกล้า 13(2 ): 89-112. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2558). ภาษีทรัพย์สินในเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาจาก 7 ประเทศ , วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 22(2 ): 125-144. (TCI กลุ่ม1)
 • ฐาลินี สังฆจันทร์ และอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี , วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 10 (32 ): 66-73. (TCI กลุ่ม2) (TCI กลุ่ม2) (TCI กลุ่ม2)
 • สุนทรชัย ชอบยศ และ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อการกู้ยืมเงินระยะยาวของ องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม1. วารสารการบริหารท้องถิ่น 8(2 ): 39-59. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และสุนทรชัย ชอบยศ. (2558). แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน : มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร , วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 13(1 ): 9-43. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). ระบบการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  12(1):153-181 (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). Disaster Management that Works: Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality.NIDA Case Research Journal Vol 6, No 1 (2014). 1-32. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). Disequalizing Equalization Transfers: Politics of Intergovernmental Transfers in Khon Kaen Province.NIDA Case Research Journal  6(2): 1-26. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). Strategy or Tragedy? Personnel Management Conundrums in Mad Dog Subdistrict Administrative Organization.NIDA Case Research Journal  7(1): 1-22. (TCI กลุ่ม1)
ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 • Achakorn Wongpreedee. (2016). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการการวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์การมหาชนของประเทศไทยและ Statutory Board ของประเทศสิงคโปร์, Paper presented at the THE INTERNATIONNAL CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION & SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN CELEBRATION OF THE GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION , GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION ,Singapore, Feb 2, 2016
 • Achakorn Wongpreedee. And Tatchalerm Sudhipongpracha (2016). Efficiency and Effectiveness of the Non-Bureaucratic government Agencies: Analysis of Public Organization in Thailand and Statutory Board in Singapore Paper presented at the GSPA 60 th anniversaries International Conference, the National Institute of Development Administration, Bangkok, September 2, 2016
 • Achakorn Wongpreedee, et al., (2016). Building Trust through Public Service Co-production? Evidence from Khon Kaen Province, Thailand. Paper presented at the 6th International Conference on Public Organizations (ICONPO VI), Thammasat University, August 10-11, 2016
 • Achakorn Wongpreedee, et al., (2016). Potentials and Limitations of City Branding for Local Economic Development. Paper presented at the 2016 International Conference on Advancement of Development Administration (ICADA2016) organized by the National Institute of Development Administration, Bangkok, May 26-28, 2016
 • Achakorn Wongpreedee. (2015). Wrestling with the Leviathan: The National Government Bureacracy and Local Government Reform in Post-1997 Thailand, Paper presented at the RESEARCH AT THE INSTTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES ,Institute of Southeast Asian Studies , ISEAS, Pasir Panjang City,Singapore, June 28,2015
 • Achakorn Wongpreedee. (2558). Decentralization Policy in Thailand 1990s-2015. Paper presented at Proceedings International Forum on Thai Studies, ISEAS Singapore July 23-24, 2015
 • Achakorn Wongpreedee. And Tatchalerm Sudhipongpracha. (2558). Fiscal Decentralization as Poverty Alleviation Strategy: Comparative Analysis of General-Purpose Grant Systems in Indonesia and Thailand. Paper presented at the Proceedings International Conference on Social Protection and Poverty Alleviation in Asia 2015 Hong Kong July 27, 2015
 • Achakorn Wongpreedee. And Tatchalerm Sudhipongpracha. (2015). Awarding Good Governance: Political Participation and Citizen Trust in Local Government in Thailand. Paper presented at the 4th International Conference on Advancement of Development Administration 2015—Social Sciences and Interdisciplinary Studies, National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, May30- June 1, 2015
 • Achakorn Wongpreedee. (2014). Opportunism in Local Government Borrowing: Seeking Alternative Explanations for the Soft Budget Constraint Problem in Thai Local Government, Paper presented at the ABFM Anual Conference , Association of Budgeting and Financial Management , ณ Amway Grand Plaza Hotel, Grand Rapids, Michigan, U.S.A.,Oct 4, 2014
 • Achakorn Wongpreedee. (2014). Strategy or Tragedy?: Personnel Management Conundrumsin Mad Dog Subdistrict Administrative Organization, Paper presented at the National Institute of Development Administration (NIDA) International Conference for Case Studies on Development Administration 2014 (NIDA-ICCS 2014), จัดโดย National Institute of Development Administration , Siam Boromrajakumari Building,701th Fl.,National Institute of Development, Aug 8, 2014
 • Achakorn Wongpreedee. (2014). Redesigning Local Governance: Exploring Possible Options of Cooperative Local Public Service Delivery in Northeast Thailand, Paper presented at the National Institute of Development Administration (NIDA) International Conference for Case Studies on Development Administration 2014 (NIDA-ICCS 2014) , National Institute of Development Administration , Siam Boromrajakumari Building, National Institute of Development, Aug 8, 2014

ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). การวิเคราะห์กลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า: การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Analysis of the Population at High Risk for Rabies Exposure and Infection: A Descriptive Epidemiological Study of Rabies in Nakorn Municipalities in Northeast Thailand นำเสนอในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2560). REVIVAL OF THE LEVIATHAN IN THE LOCAL GOVERNANCE LANDSCAPE IN THAILAND : Constitutional Oversight Agencies and Thair Role in Rabies Control and Outbreak Management in Provincial Thaoland. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 181-130
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และคณะ. (2559). Health for All or Health by All (?) Developing Health Management Capacity Indicators for Local Governments in Thailand. Paper presented at the International Conference for Case Studies on Development Administration, the National Institute of Development Administration, Bangkok, September 2, 2016
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และคณะ. (2559). Public Health Decentralization and Citizen Empowerment: A Case of Northeast Thailand. Paper presented at the 2016 Annual Conference in Commemoration of the Founding of the National Institute of Development Administration, Bangkok, April 1, 2016
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และคณะ. (2559). Does Government Deficit Spending Help the Economy? Lessons from Five Southeast Asian Nations. Paper presented at the 2016 Annual Conference of the Public Administration Association of Thailand, Sripathum University, Bangkok, March 15, 2016
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และคณะ. (2559). Rules-in-Use Vs. Rules-in-Name: Comparative Analysis of General-purpose Grant Systems in Indonesia and Thailand. Paper presented at the 2016 Annual Conference of the Public Administration Association of Thailand, Sripathum University, Bangkok, March 15, 2016
 • รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ อ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2559). การกระจายอำนาจกับความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่น: บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย, นำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี วันที่ 1 เมษายน 2558
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). เรื่อง การกระจายอำนาจกับความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่นบทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียและไทย, ที่ประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน , จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ , ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 1 เม.ย. 2558
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
 • AchakornWongpreedee. (2003). Political Process of Decentralization Policy in Thailand: The Formation of the Tambon Council and Tambon Administrative Organization Act of 1994. M.A. thesis, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University. Times Cited: 6 Cited by: Associate Professor Nagai Fumio, Osaka City University Cited in: Contemporary issue of Democratization and Nationalism By Tamada Yoshifumi and Kimura Kan (Editors) Publisher (Mineruvashobou) (2006/04)Book: 372 pages ISBN-13: 978-4623045686 ASIN: 4623045684 Size: 21 x 15 cm
 • AchakornWongpreedee. (2006). Decentralization and its effect on Provincial Political Power in Thailand. Asian and African Area Studies. (ISSN 1346-2466), 6(2)
 • Times Cited: 1 Cited in: Decentralization in Southeast Asia Cite by: Associate Professor VediHadiz, Department of Sociology, National University of Singapore
  AS1 03-25 11 Arts Link Singapore 117570
  Tel: 65-65164399 Fax: 65-67779579 E-mail: sochvr@nus.edu.sg
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
 • รัฐศาสตร์ (political Science)
 • การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration)
ประสบการณ์การวิจัย
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). โครงการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความรักษาความสงบเรียบร้อยของกระทรวงมหาดไทยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 1-2 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). การศึกษาความจำเป็นในการกู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด: ภาคเหนือ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1/2) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด: ภาคกลาง 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคภาคกลางตอนบน 1) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด: ภาคกลาง 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค(Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคภาคกลางตอนบน 1/2) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด ภาคกลาง 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1/2) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด: ภาคกลาง 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค(Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2/2) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด: ภาคกใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2560). การจัดบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลตำบลน้ำพอง ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2559). การศึกษากระบวนการตัดสินใจในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปลัดเทศบาลในประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การศึกษาความจำเป็นในการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ, แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การวิเคราะห์ระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น, Assessing Equalization Grant and Local Fiscal Capacity : A case of Local Administrative Organizations in Khonkaen Province ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การศึกษากระบวนการตัดสินใจในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปลัดเทศบาลในประเทศไทย, การศึกษากระบวนการตัดสินใจในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปลัดเทศบาลในประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). กรณีศึกษา Strategy of Tragedy?:Personnel Management Conundrumsin Mad Dog Sub District Administration
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจในการจัดทำโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น.
 • AchakornWongpreedee. (2014). (case study) Disaster Management that Works Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality
  – อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2556). แนวทางในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทย
เลขานุการ

นางปราณี นิยมสุข
โทร: 0-2727-3882
อีเมล: pran221@hotmail.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ