อาจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3859
โทรสาร: 0-2374-0324
อีเมล: montree_so@yahoo.com

 

การศึกษา

 • พ.ศ.2534 Ph.D. (Economics), University of Minnesota, U.S.A. (Dual Degree)
 • พ.ศ.2534 M.A. (Economics), University of Minnesota, U.S.A. (Dual Degree)
 • พ.ศ.2523 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

 • รองศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์ 2557
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยพายัพ 2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการคดีพิเศษ (DSI)
  กระทรวงยุติธรรม 2555–2557
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง และการธนาคาร สภาผู้แทนราษฎร 2556
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN วุฒิสภา 2554 – 2556
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
  2553 – 2556
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตลาดเงินตลาดทุน และสถาบันการเงิน วุฒิสภา 2553 – 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะ สภาผู้แทนราษฎร 2553 – 2554
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
  ศาสตร์ 2550 – 2552
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 2547 – 2551
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญการเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 2550
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรการการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับ
  เศรษฐกิจมหภาคและภาษีอากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2548 – 2549
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2543 – 2549
 • กรรมการคณะกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2545 – 2546
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก 2544 – 2549
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
  2544 – 2545
 • กรรมการคณะกรรมการสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก
  ในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2542 – 2555
 • กรรมการคณะกรรมการสอบคัดเลือกทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  และเอกในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2542 – 2555
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  (ISMED) 2542 – 2545

หลักสูตรอบรม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 56)
 • วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 15)
 • สถาบันพลังงานไทย (วพน. รุ่นที่ 2)
 • สถาบันวิทยาการค้า (TEPCoT รุ่นที่ 8)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่2)
  ผลงานทางวิชาการ
  งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 4 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. 2559. เศรษฐศาสตร์มหภาคทฤษฎีและนโยบาย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ทีพีเอ็น เพรส พิมพ์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. 2559. เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ทีพีเอ็น เพรส พิมพ์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. 2559. ศัพท์เศรษฐศาสตร์.ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ทีพีเอ็น เพรส พิมพ์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. 2558. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าและท่องเที่ยวของไทยภายใต้
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ทีพีเอ็น เพรส พิมพ์.

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
บทความวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง

 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2557). กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย.วารสารรัฏฐาภิรักษ์. 56(3), 9-15.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2556). ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคอาเซียน. วารสารดำรงราชานุภาพ. 13(46), 1-11.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง
(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • Montree Socatiyanurak and Yeamyut Sangkittipaiboon. (2560). ASEAN Market Integration: The Impact Capital Flow and Cost of Capital. UTCC International Journal of Business and Economic (TCI กลุ่ม1). 9(2),61-76.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2558). ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง.วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (TCI กลุ่ม1). 6(1), 32-55.

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จำนวน 1 เรื่อง
(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2560). การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 1-24.

ประสบการณ์วิจัย

ประสบการณ์การวิจัย

 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Changes and Growth) ของประเทศไทยกับประเทศใน AEC เพื่อรองรับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียน.ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2556). โครงการศึกษาวิจัย โอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทุนวิจัยจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2555). โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสาเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความยากจนของชาวไทย ศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภาคทุนวิจัยจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2553). โครงการศึกษาวิจัย การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิต
  พัฒนบริหารศาสตร์และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2552). การศึกษาการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2551กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2551). โครงการเสริมสร้างและสร้างความตระหนักของทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2551). การศึกษาดัชนีชี้วัดเพื่อการเตือนภัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.).
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2550). การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2550). เศรษฐกิจนอกระบบของไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง).
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2550). ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน สำนักงานคณะกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2550). ศึกษาศักยภาพการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจไทยทั่วประเทศ สำนักงานเลขาวุฒิสภา.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2550). ดัชนีอยู่ดีกินดีมีสุขของครัวเรือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2549). ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2549). แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 2548 – 2551กระทรวงยุติธรรม (หัวหน้าคณะวิจัย).
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2548). แผนพัฒนาบุคลากร กรมพินิจและพัฒนาเด็กและเยาวชน 2548 – 2551กรมพินิจและพัฒนาเด็กและเยาวชน (หัวหน้าคณะวิจัย).
เลขานุการ
 

เลขานุการ

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม
โทรศัพท์ : 0-2727-3858
อีเมล์ : nunoi2001@hotmail.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ