ดนุวัศน์ สาคริก
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3864
อีเมล: danuvas.nida@gmail.com
การศึกษา
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2555 Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2554 Graduate Exchange Fellowship, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington, USA
 • พ.ศ. 2548 M.Sc. (Economics, Finance and Management) University of Bristol, UK
 • พ.ศ. 2547 B.Sc. (Hons) Economics, University of Essex, UK

การผ่านการอบรม

 • พ.ศ. 2562 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation: Leading People, Data & Technology, University of California, Berkeley
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
 • พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษ Institute for Global Public Policy, Fudan University นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • มกราคม 2562 คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “การเลือกตั้ง พ.ศ.2562” ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
 • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 อนุกรรมาธิการด้านการกำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2561 อนุกรรมาธิการด้านฐานข้อมูลการกำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดิน ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ธันวาคม 2561- ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)
 • มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการเงินและการตรวจสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2562
 • กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 • กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561-2563
 • มกราคม 2562 ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดทำ GSPA VDO Presentation
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “การเลือกตั้ง พ.ศ. 2562” ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 อนุกรรมการในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สิงหาคม – 18 ธันวาคม 2559 อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2559-2561 อาจารย์พิเศษ International Training Centre มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2558-2560 อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • พ.ศ. 2558-2559 อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2558-2559 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มิถุนายน 2557-กรกฎาคม 2559 รองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตร (นานาชาติ) Department of Philosophy, Politics and Economics Institute of Diplomacy มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มิถุนายน 2557-พฤษภาคม 2558 ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2555-2559 อาจารย์พิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุน/รางวัลที่ได้รับ
 • โครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรของไทย” แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมในประเทศอาเซียน” แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ” เสนอต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวหน้าโครงการ)
รางวัล
 • เข็มศักดิเดชน์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
วิทยานิพนธ์
 • The Analysis of the Determinant of Education Expenditure in Thailand (Ph.D)
 • The Taylor Rule for Thailand (M.Sc.with Distinction)
 • Cost and Benefit of Foreign Direct Investment in Thailand (B.Sc.)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • ดนุวัศ  สาคริก และ ปนันดา  จันทร์สุกรี. (2561). ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สถาบัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 16(2), 57-85.
 • Sagarik, D., Chansukree, P., Cho, W., & Berman, E. (2018). E-government 4.0 in Thailand: The role of central agencies. Information Polity, 23(3), 343-353.
 • Sagarik, D. (2017). Size of government, effectiveness and socioeconomic development: A comparative analysis of ASEAN countries. Journal of Comparative Asian Development, 16(2), 91-112.
 • Sagarik, D. (2016). Determinants of health expenditures in ASEAN region: Theory and evidence. Millennial Asia, 7(1), 1–19.
 • Sagarik, D. (2015). The determinants of foreign direct investment flows: Evidences from ASEAN member countries. NIDA Development Journal, 55(2), 1-23.
 • Sagarik, D., & New, N. S. (2015). Institutional challenges facing economic development in Myanmar: A case study. Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities, 2(1), 15-24.
 • Sagarik, D. (2014). Educational expenditures in Thailand: Development, trends, and distribution. Citizenship, Social and Economics Education, 13(1), 54-66. [SJR Q3]
 • Sagarik, D. (2013). An analysis of the determinants of education expenditure policy in Thailand. Asian Politics and Policy, 5(2), 227-48. [SJR Q3]
 • Sagarik, D., Chansukree, P., Cho, W., & Berman, E. (2018). E-government 4.0 in Thailand: The role of central agencies. Information Polity, 23(2018), 343-353.
 • Sagarik, D. (2017). Size of government, effectiveness, and socioeconomic development: A comparative analysis of ASEAN countries. Journal of Comparative Asian Development, 16(2), 91-112. [SJR Q2]
 • Sagarik, D. (2016). Determinants of Health Expenditures in ASEAN Region: Theory and Evident, Millenial Asia, 7(1):1-19. (Scopus)
 • Sagarik, D. (2014). Educational Expanditure in Thailand : development, trends and distribution, Citizenship, Social and Economics Education, 13(1):54-66. (Scopus)
 • Sagarik, D. (2013). An analysis of the determinants of education expenditure policy in Thailand. Asian Politics and Policy, 5(2), 227-48. [SJR Q3]

ผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)

 • Sagarik, D. (2562). Education Expenditure and Human Development through the Experience of Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 388-412.
 • ดนุวัศ  สาคริก. (2562). แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดสำหรับผู้สูงอายุไทย. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล”. 559-585.
 • นิสดารก์ เวชยานนท์ และ ดนุวัศ สาคริก. (2560). การปฏิรูประบบราชการของไทยกับกลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”, 240-270.

ผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)

 • Sagarik, D. (2018). Public Spending and National Competitiveness: The Case of Asian Countries. Public Management Research Conference (PMRC) 2018, National University of Singapore, Singapore, June 1-3.
 • Sagarik, D. (2017). The Role of Fintech in Public Sector: Visualizing Sounder Framework for Thailand’s National E-Payment, 2017 Korean Association for Public Administration (KAPA) International Conference: Bigger Challenge and Governing Capacity, Chonbuk University, Jeonju, South Korea, June 21-24.
 • Sagarik, D. (2016). The Role of Microfinance in Advancing Smallholder Agriculture. International Conference on Business Economics, Social Sciences, and Humanities, Hong Kong, Feb 19-29.
 • Sagarik, D. (2015). The Analysis of Trickle Down Effect in Thailand. The Second International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behaviour Study, Le Bua Hotel, Bangkok, Thailand, Aug 28-29.
 • Sagarik, D. (2014). Public Expenditure on Health in ASEAN Member Countries: An Analysis of Trends and Policy Determinants. International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management, Pattaya, Thailand, Aug 13-14.
 • Sagarik, D. (2014). Education and Income Distribution: A Path Analysis Framework. 9th Annual Education and Development Conference, Bangkok, Thailand, March 5-7.
 • Sagarik, D. (2012). An Analysis of the Determinants of Education Expenditure in Thailand. Eastern Regional Organization for Public Administration Conference. Four wings convention, Bangkok metro, Thailand, Feb 19-23.

หนังสือ/ตำรา

 • ดนุวัศ  สาคริก. (2562). นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด.
 • ดนุวัศ  สาคริก และ วรรณภา  ทองแดง. (2562). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ.
งานบริการวิชาการ
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) สำนักงบประมาณ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ นปร. สำนักงาน ก.พ.ร.
 • วิทยากรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์และหัวหน้าทีม สำนักงานศาลปกครอง
 • วิทยากรหลักสูตรเตรียมเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ
 • วิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การสร้างความเป็นมืออาชีพ” โดยสำนักงาน ก.พ.
 • วิทยากรหลักสูตร “2018 Knowledge of Diplomacy – Sustainable Development and the Sufficiency Economy” กระทรวงการต่างประเทศ
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิทยากรกระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • วิทยากรโครงการสัมมนาภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • วิทยาการหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยากรหลักสูตร Mini Master of Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาการหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ Thinking ASEAN ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 Radio โดยบริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 09.00 น.
 • Key Note Speaker หัวข้อ “VUCA” ให้กับบริษัท เจเนราลี่ ไทยแลนด์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 • Special Talk ในการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561 เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2561 ทาง https://www.youtube.com/watch?v=cfv_A54OD9Q
 • ผู้ร่วมการเสวนา NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับราชการในยุค 4.0” วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้ดำเนินการเสวนา Wisdom Forum: การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า
 • ที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการวิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการอบรม

 • หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร Mini Master of Management Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • โครงการ “พัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ.2562 ผู้ประเมินการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ (UN: United Nation)
 • ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุจุฬา ทางสถานีวิทยุ FM 101.5 MHz โดยพิธีกร คุณประจักษ์  มะวงศา หัวข้อ “ประเด็นการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกง” ออกอากาศวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • วิทยากรรายการ ตอบโจทย์ โดยพิธีกร คุณสุทธิชัย  หยุ่น และ คุณวราวิทย์  ฉิมมณี ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หัวข้อ “คิกออฟ “ครม.เรือเหล็ก” ฝ่ายค้านจัดทัพ “ซักฟอก” นโยบาย” ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 • ให้สัมภาษณ์ข่าวเที่ยง ช่วงจับตาสถานการณ์ ในประเด็นนโยบายรัฐบาล ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562
 • วิทยากรรายการ Suthichai Podcast โดยพิธีกร คุณสุทธิชัย  หยุ่น ทาง https://soundcloud.com/suthichai-podcast/imhre2inkozt หัวข้อ “มหาวิทยาลัยจะอยู่รอดหรือไม่?” ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 • วิทยากรรายการ ตั้งวงคุยกับสุทธิชัย โดยพิธีกร คุณสุทธิชัย  หยุ่น ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หัวข้อ “ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย” ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 • วิทยากรรายการ ตั้งวงคุยกับสุทธิชัย โดยพิธีกร คุณสุทธิชัย  หยุ่น ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หัวข้อ “รัฐบาลผสมจะอยู่ครบเทอมหรือไม่” ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 • วิทยากรรายการ Talk Together โดยพิธีกร คุณไพศาล มังกรไชยา ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT หัวข้อ “งูเห่า สึนามิ คลื่นใต้น้ำ ทางการเมือง จะเป็นไปในรูปแบบใด?” ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2562
 • วิทยากรรายการ ตั้งวงคุยกับสุทธิชัย โดยพิธีกร คุณสุทธิชัย  หยุ่น ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หัวข้อ “สูตรคะแนนจัดสรรปันส่วนผสม” ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2562
 • วิทยากรรายการ ตั้งวงคุยกับสุทธิชัย โดยพิธีกร คุณสุทธิชัย  หยุ่น ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้ง 62” ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2562
 • วิทยากรรายการ ช่อง TNN รายการสด ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน 2562
 • วิทยากรรายการ สดเลือกตั้ง ทางสถานีโทรทัศน์นิวทีวี ช่องนิวทีวี 18 ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2562
 • วิทยากรรายการ The Standard Daily ทาง Facebook Live และ YouTube Live ของ Thestandardth ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2561
 • วิทยากรรายการ สนามข่าว 101 ทางสถานีวิทยุ FM 101 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณนันทิญา จิตตโสภาวดี หัวข้อ “การปรับตัวของผู้บริหารยุคใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 • วิทยากรรายการ สนามข่าว 101 ทางสถานีวิทยุ FM 101 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณนันทิญา จิตตโสภาวดี หัวข้อ “ทิศทางการเมือง ปี 2561” ออกอากาศวันที่ 5 มกราคม 2561
 • วิทยากรรายการ NIDA WISDOM for Change โดยพิธีกร คุณกิตติดิษฐ์  ธนดิษฐ์สุวรรณ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น NATION TV ช่อง 22 หัวข้อ “หลักสูตร DAD : การก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารยุค Digital” ออกอากาศวันที่ 20 ธันวาคม 2560
 • วิทยากรรายการ NIDA WISDOM for Change โดยพิธีกร คุณบัณฑิต  ประทุมตะ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น NATION TV ช่อง 22 หัวข้อ “นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 • วิทยากรรายการ สนามข่าว 101 ทางสถานีวิทยุ FM 101 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณนันทิญา จิตตโสภาวดี หัวข้อ “การเป็นนักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” ออกอากาศวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 • วิทยากรรายการ Wisdom Agenda โดยพิธีกร คุณอัครพล  ทองธราดล ทางสถานีโทรทัศน์อาร์เอสยู     วิสดอม ทีวี หัวข้อ “EU Referendum ทำตลาดเงินผันผวน” ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • วิทยากรรายการ สนามข่าว 101 ทางสถานีวิทยุ FM 101 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย หัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ กับบริบทของการจัดอันดับมาตรฐานสากล” ออกอากาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
 • วิทยากรรายการ NIDA WISDOM for Change โดยพิธีกร คุณอุมาพร  ธำรงวงศ์โสภณ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น NATION TV ช่อง 22 หัวข้อ “ความท้าทายและการปรับตัวของผู้บริหารภาครัฐเพื่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ” ออกอากาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • วิทยากรรายการ RSU NEWS TALK โดยพิธีกร คุณอัครพล  ทองธราดล และ ดร.ทอแสงรัศมี  ถีถะแก้ว ทางสถานีโทรทัศน์ช่องนิวส์วัน หัวข้อ “ปมสินบน “โรลส์-รอยซ์”” ออกอากาศวันที่ 31 มกราคม 2560
 • วิทยากรรายการ รักลูกให้ถูกทาง โดยพิธีกร รศ.ดร.สายฤดี  วรกิจโภคาทร ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NTB) ออกอากาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
 • วิทยากรรายการ Wisdom Talk โดยพิธีกร ดร.ทอแสงรัศมี  ถีถะแก้ว ทางสถานีโทรทัศน์อาร์เอสยูวิสดอม ทีวี หัวข้อ “จับตาโครงการประชารัฐ 2559” ออกอากาศวันที่ 19 มกราคม 2559
ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ
 • Macroeconomic Policy
 • Digital Economy
 • State Enterprise Performance
 • E-Governance
 • Socio-Economic Development
เลขานุการ

นางสาวณฐพัชร จันทร์วศิน
0-2727-3864
อีเมล: nattapat.cha(at)nida.ac.th

แก้ไขล่าสุดเมื่อ