หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ

ปริญญาโท mppm

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | (รอ.ม.)
ปรัชญาการเรียนการสอน
ปรัชญาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้นำในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคด้าน การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อขยายองค์ความรู้ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อกำหนดหลักสูตร
ข้อกำหนดของหลักสูตร
  • แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต   รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
รายละเอียด:  13 วิชา วิชาละ 45 ชั่วโมง
1. รอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. รอ.6001 การวิจัยทางการจัดการ
3. รอ.6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
4. รอ.6003 องค์การสมัยใหม่
5. รอ.7000 การจัดการเชิงกลยุททธ์และนโยบาบสาธารณะ
6. รอ.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
7. รอ. 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
8. รอ. 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร
9. รอ.7101 เศรษศาสตร์สำหรับการจัดการ
10. รอ.7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
11. รอ.7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
12. รอ.7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
13. รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติการ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ   ให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) สอบ
วิทยานิพนธ์
รวม 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่จัดการเรียนการสอน
1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้งศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่นเขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-375-8778 โทรสาร 02-375-9164
อีเมล: info.gspa@nida.ac.th
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  • เรียนนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)
กำหนดการหลักสูตร
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM กรณีพิเศษ  โทร 02-727-3897 และ 081-513-9507,082-788-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

ประกาศล่าสุด: MPPM ภาคพิเศษ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ