ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

MPAsrt1-65

 

 

ติดต่อสอบถาม
▶️ สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-281844 หรือ 081-8493527, 065-3544546
เว็บไซต์ http//www.gspa.nida.ac.th
▶️ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273369
กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์