ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

General Administration

 

 

 

สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532