ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

accountant

 

 

สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532