ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์


ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ขับรถยนต