ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM รอ.ม.