ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี