คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจ.สุราษฏร์รุ่น33ครั

MPA สุราษฏร์Download File

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • เรียนนอกเวลาราชการ หน่วยกิตละ 3,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 180,000 บาท)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มี 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้

          1. องค์การและการจัดการ
          2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
          3. การบริหารการเงินและการคลัง
          4. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
          5. การปกครองท้องถิ่น
          6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
          7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
          8. การจัดการสำหรับนักบริหาร
          9. การบริหารงานเมือง

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
  3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
  4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
  5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
  6. อาชีพอิสระอื่น ๆ