ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศกำหนดการสอบคอม 3-66

 

Download File