ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ_รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2566_

 

Download File