ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2566

รับสมัครอุดรธานี รุ่น 30 ครั้งที่ 3 ปี 66

 

Download File